Eliquis® Black Triangle

ELIQUIS® (apixaban) er den nyeste orale antikoagulant på det norske markedet.

Eliquis har følgende indikasjoner:

Forebygging av slag og systemisk embolisme ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer1

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II).
Les mer om Eliquis og ved forebygging av slag og systemisk embolisme ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (ekstern).

Behandling og forebygging av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)1

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter).
Les mer om Eliquis ved behandling og forebygging av DVT og LE (ekstern).

Forebygging av VTE (etter hofte- eller kneprotesekirurgi)1

Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.
Les mer om Eliquis ved behandling og forebygging av VTE (ekstern).

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Eliquis

  • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
  • Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
  • Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
  • Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
  • Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom

For øvrig les nøye Eliquis preparatomtale for fullstendig sikkerhetsinformasjon og riktig bruk av Eliquis på www.legemiddelverket.no.

Les også mer om sikkerhetsinformasjon ved bruk av Eliquis på www.eliquis.no.

Eliquis packshot

Eliquis (apixaban) er en peroral antikoagulant som hemmer faktor Xa1

Eliquis er en potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv hemmer av faktor Xa. Den krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Eliquis hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Den har ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte trombinindusert blodplateggregasjon. Ved å inhibere faktor Xa hindrer Eliquis generering av trombin og utviklingen av blodpropp.

Hvordan virker apixaban faktor Xa hemming - se film:

E2014-0283 29.04.2014 (Filmen)

 


Referanser:

  1. ELIQUIS SPC, gjeldende fra 10.04.15
  2. Granger CB et.al. N Engl J Med 2011;365:981-92

#) 5mg x 2. Et lite antall pasienter (4.7%) fikk redusert dose 2.5mg x 2 i henhold til protokoll

Siste oppdatering:  29-09-2016Ansvarlig:  Margaret Brusletto