Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pentrexyl 500 mg, 1 g og 2 g pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning

ampicillinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pentrexyl er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pentrexyl
 3. Hvordan du bruker Pentrexyl
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pentrexyl
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pentrexyl er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Pentrexyl er et antibiotikum som brukes ved behandling av blant annet urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og gonoré.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pentrexyl
Bruk ikke Pentrexyl
 • dersom du er allergisk mot penicillin eller cefalosporin
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Pentrexyl.
Vis forsiktighet ved bruk av Pentrexyl dersom du
 • har kyssesyken eller blodkreft – du kan ha større risiko for å utvikle hudutslett
 • har diaré
Andre legemidler og Pentrexyl
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, også reseptfrie legemidler, naturmidler eller p-piller
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring ved bruk av Pentrexyl under graviditet har ikke vist risiko for skadelige effekter. Pentrexyl kan brukes under graviditet dersom legen din mener det er nødvendig.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg med lege før bruk av Pentrexyl ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Pentrexyl antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Pentrexyl
Pentrexyl gis kun av sykehuspersonell, som kan gi deg nærmere opplysninger. Pentrexyl sprøytes inn i en muskel eller inn i en blodåre. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Dersom du tar for mye av Pentrexyl
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 brukere): Diaré (løs mage), hudutslett.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100): Endringer i blodbildet (blant annet med redusert antall røde og hvite blodlegemer og/eller redusert antall blodplater), tungebetennelse, munnbetennelse, brunlig misfarget tunge med ru eller hårete preg (kalles for hårtunge, kan være flekkvis eller dekke større områder), kvalme, oppkast, betennelse i tynn- og tykktarm, elveblest.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10000, men færre enn 1 av 1000): Allergiske reaksjoner, hudbetennelse og hudreaksjoner.
Bivirkninger uten kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): alvorlig form for hudutslett med feber, nedsatt allmenntilstand og hud- og slimhinnebetennelse (Steven-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
Moderat økning i en spesiell type leverenzymer (SGOT) er sett, specielt hos spedbarn, men betydningen av dette er ikke kjent
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pentrexyl
Din lege, sykepleier eller farmasøyt vet hvordan Pentrexyl skal oppbevares på riktig måte.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pentrexyl
Virkestoff er ampicillinnatrium
Hvordan Pentrexyl ser ut og innholdet i pakningen
Hvert hetteglass Pentrexyl pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske 500 mg, 1 g og 2 g inneholder:
Ampicillinnatrium tilsvarende ampicillin 500 mg, 1 g og 2 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Bristol-Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna
Sverige
Tilvirker
Corden Pharma Latina S.p.A.
Via del Murillo Km 2.800
04013 Sermoneta
Latina, Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd.
Postboks 244
1301 Sandvika
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 13.02.2015
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:TILBEREDNINGS- OG BLANDINGSFORSKRIFTER
Pentrexyl 1 g pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske inneholder ca. 3 mmol (mekv) Na+, hvilket tilsvarer ca. 20 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml.Injeksjonsvæske til intramuskulær injeksjon: 500 mg oppløses i 1,8 ml sterilt vann, 1 g løses i 3,5 ml. Bruk alltid nylig tilberedte oppløsninger.
Injeksjonsvæske til intravenøs injeksjon: 500 mg oppløses i 5 ml, 1 g i 7,5 ml og 2 g løses i 15 ml sterilt vann. Intravenøs injeksjon gis langsomt over 5-10 minutter. For rask injeksjon kan føre til kramper. pH = 9. Bruk alltid nylig tilberedt oppløsning.
Infusjonsvæske til intermitterende intravenøs infusjon: 1 g eller 2 g oppløses i 100 ml sterilt vann eller natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske og infunderes over 20-30 minutter. Oppløsningen kan tilberedes i en infusjonspose ved hjelp av en overgangsadapter. Bruk alltid nylig tilberedt oppløsning.Infusjonsvæske til kontinuerlig intravenøs infusjon: 2 g oppløses i 10-15 ml sterilt vann (pH = 9) og tilsettes umiddelbart en passende infusjonsvæske.
Pentrexyl blandet i sterilt vann eller natriumklorid 9 mg/ml opp til en konsentrasjon på 30 mg/ml er stabil i 8 timer ved romtemperatur. Pentrexyl i glukose 50 mg/ml er stabil i 4 timer ved konsentrasjoner opp til 2 mg/ml. Ved konsentrasjoner på 10-20 mg/ml er oppløsningen stabil i 2 timer ved romtemperatur (15-25ºC).
Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss