Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

ELIQUIS 2,5 mg tabletter, filmdrasjerte

apiksaban

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Eliquis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Eliquis
 3. Hvordan du bruker Eliquis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Eliquis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Eliquis er og hva det brukes mot
Eliquis inneholder den aktive substansen apiksaban og tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia. Dette legemidlet bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å blokkere Faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.
Eliquis brukes hos voksne:
 • for å forebygge dannelse av blodpropp (dyp venetrombose [DVT]) etter en hofte- eller kneproteseoperasjon. Etter en operasjon i hofte eller kne kan du ha høyere risiko for å utvikle blodpropper i venene (blodårene) i bena dine. Dette kan føre til at bena svulmer opp, med eller uten smerte. Dersom blodproppen blir transportert fra benet til lungene, kan den blokkere blodgjennomstrømningen og forårsake kortpustethet, med eller uten brystsmerte. Denne tilstanden (lungeemboli) kan være livstruende og krever umiddelbart medisinsk tilsyn.
 • for å forebygge dannelse av blodpropp i hjertet hos pasienter med en uregelmessig hjerterytme (atrieflimmer) og minst en ytterligere risikofaktor. Blodpropp kan løsne og vandre til hjernen og føre til slag eller til andre organer og forhindre normal blodstrøm til organet (også kjent som systemisk blodpropp). Et slag kan være livstruende og krever umiddelbar medisinsk oppfølging.
 • til behandling av blodpropper i blodårene i bena dine (dyp venetrombose) og i blodårene i lungene dine (lungeemboli), og for å forebygge at blodpropper kommer tilbake i blodårene i ben og/eller lunger.
 
2. Hva du må vite før du bruker Eliquis
Bruk ikke Eliquis
 • hvis du er allergisk overfor apiksaban eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du blør svært mye
 • dersom du har en sykdom i et organ i kroppen som øker risikoen for alvorlige blødninger (som et aktivt eller nylig sår i mage eller tarm, nylig blødning i hjernen)
 • dersom du har en leversykdom som kan føre til økt risiko for blødning (leverkoagulopati)
 • hvis du tar legemidler for å forebygge blodpropp (f.eks. warfarin, rivaroksaban, dabigatran eller heparin), unntatt ved bytte av antikoagulant behandling eller mens du har et venøst eller arterielt kateter og du får heparin gjennom dette kateteret for å holde det åpent.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen din, apoteket eller sykepleier før du tar denne medisinen dersom du har noe av følgende:
 • økt blødningsrisiko, som:
  • blødningsforstyrrelser, inkludert tilstander som fører til redusert blodplateaktivitet
  • svært høyt blodtrykk, som ikke kontrolleres med medisiner
 • du er eldre enn 75 år
 • du veier 60 kg eller mindre
 • alvorlig nyresykdom, eller hvis du er på dialyse
 • leverproblemer eller tidligere leverproblemer
 • Eliquis vil bli brukt med forsiktighet hos pasienter med tegn på endret leverfunksjon.
 • dersom du har hatt en slange (kateter) eller en injeksjon i ryggraden (for bedøvelse eller smertereduksjon), vil legen din be deg om å ta Eliquis minst 5 timer etter fjerning av kateteret
 • dersom du har en kunstig hjerteklaff
 • dersom legen din fastslår at blodtrykket ditt er ustabilt eller dersom det er planlagt annen behandling eller kirurgisk inngrep for å fjerne blodproppen fra lungene.
Dersom du må ha en operasjon eller en behandling som kan medføre blødning kan legen din be deg om å seponere dette legemidlet midlertidig for en liten periode. Spør lege hvis du er usikker på om en behandling kan medføre blødning.
Barn og ungdom
Eliquis er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Eliquis
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen medisiner kan øke effekten av Eliquis og noen kan redusere den. Legen din vil avgjøre om du bør behandles med Eliquis når du tar disse medisinene og hvor nøye du bør følges opp.
Følgende medisiner kan øke effekten av Eliquis og øke sjansen for uønsket blødning:
 • noen medisiner mot soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol etc.)
 • noen antivirale legemidler mot HIV/AIDS (f.eks. ritonavir)
 • andre medisiner som brukes for å redusere blodlevring (f.eks. enoksaparin etc.)
 • antiinflammatoriske eller smertestillende legemidler (f.eks. acetylsalisylsyre eller naproksen) Spesielt dersom du er eldre enn 75 år og bruker acetylsalisylsyre, kan du ha økt blødningsrisiko.
 • medisiner mot høyt blodtrykk eller hjerteproblemer (f.eks. diltiazem)
Følgende legemidler vil redusere Eliquis’ evne til å bidra til forebygging av dannelsen av blodpropper:
 • medisiner som forebygger epilepsi eller kramper (f.eks. fenytoin etc.)
 • Johannesurt (naturlegemiddel som brukes mot mild depresjon)
 • medisiner mot tuberkulose eller andre infeksjoner (f.eks. rifampicin)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Effektene av Eliquis på graviditet og på det ufødte barnet er ukjent. Du bør ikke ta Eliquis dersom du er gravid. Kontakt legen din umiddelbart dersom du blir gravid mens du bruker Eliquis.
Det er ukjent om Eliquis passerer over i morsmelken. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker denne medisinen når du ammer. De vil råde deg til enten å stoppe ammingen eller stoppe/ikke starte med Eliquis.
Kjøring og bruk av maskiner
Eliquis har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Eliquis inneholder laktose (en type sukker)
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse for noen sukkertyper, kontakt legen din før du tar denne medisinen.
 
3. Hvordan du bruker Eliquis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker
Dosering
Svelg tabletten med et glass vann. Eliquis kan tas med eller uten mat.
Prøv å ta tablettene til samme tid hver dag for å få den beste behandlingseffekten.
Dersom du har problemer med å svelge en hel tablett, snakk med legen din om andre måter å ta Eliquis på. Tabletten kan knuses og blandes med vann eller 5 % dekstrose i vann eller eplejuice eller eplemos like før du tar den.
Instruksjoner for knusing:
 • Knus tabletten med en støter og morter.
 • Overfør forsiktig alt pulveret til en passende beholder og bland deretter pulveret med litt vann, f. eks. 30 ml (2 spiseskjeer) eller en av de tre væskene nevnt ovenfor for å lage en blanding.
 • Svelg blandingen.
 • Skyll støteren og morteren du brukte for å knuse tabletten og skyll beholderen med litt vann eller en av de andre væskene (f. eks. 30 ml) og svelg skyllevæsken.
Hvis nødvendig, kan legen gi deg den knuste Eliquis-tabletten blandet i 60 ml vann eller 5 % dekstrose i vann gjennom en slange via nesen til magen.
Ta Eliquis som anbefalt for følgende:
For å forebygge dannelse av blodpropp etter en hofte- eller kneproteseoperasjon.
Anbefalt dose er én tablett Eliquis 2,5 mg to ganger daglig, f.eks. én om morgenen og én om kvelden.
Du bør ta den første tabletten 12 til 24 timer etter operasjonen.
Hvis du har hatt en stor hofteoperasjon, bør behandlingen vare fra 32 til 38 dager.
Hvis du har hatt en stor kneoperasjon, bør behandlingen vare fra 10 til 14 dager.
For å forebygge dannelse av blodpropp i hjertet hos pasienter med en uregelmessig hjerterytme og minst én ytterligere risikofaktor.
Den anbefalte dosen er én tablett Eliquis 5 mg to ganger daglig.
Den anbefalte dosen er én tablett Eliquis 2,5 mg to ganger daglig dersom:
 • du har alvorlig redusert nyrefunksjon
 • to eller flere av følgende faktorer gjelder deg:
  • resultatene fra dine blodprøver viser dårlig nyrefunksjon (verdi på serumkreatinin er 133 mikromol/l eller høyere)
  • du er 80 år eller eldre
  • din vekt er 60 kg eller lavere
Den anbefalte dosen er én tablett to ganger daglig, f.eks. én om morgenen og én om kvelden. Legen din vil avgjøre hvor lenge du må fortsette behandlingen.
For å behandle blodpropper i blodårene (venene) i bena dine og blodpropper i blodårene i lungene dine.
Den anbefalte dosen er to tabletter av Eliquis 5 mg to ganger daglig i de første 7 dagene, f.eks. to om morgenen og to om kvelden.
Etter syv dager er den anbefalte dosen én tablett av Eliquis 5 mg to ganger daglig, f.eks.én om morgenen og én om kvelden.
For å forebygge at blodpropper kommer tilbake etter fullført seks måneders behandling
Den anbefalte dosen er én tablett av Eliquis 2,5 mg to ganger daglig, f.eks. én om morgenen og én om kvelden.
Legen din vil avgjøre hvor lenge du må fortsette behandlingen.
Legen din kan endre din antikoagulerende behandling på følgende måte:
 • Endre fra Eliquis til antikoagulerende legemidler
  Slutt å ta Eliquis. Start behandling med antikoagulerende legemidler (for eksempel heparin) på det tidspunktet du skulle ha tatt neste tablett.
 • Endre fra antikoagulerende legemidler til Eliquis
  Slutt å ta antikoagulerende legemidler. Start behandling med Eliquis på samme tid som du ville ha tatt den neste dosen av antikoagulerende legemiddel. Fortsett deretter som normalt.
 • Endre fra antikoagulerende behandling med vitamin K-antagonist (f.eks. warfarin) til Eliquis.
  Slutt å ta legemidlet som inneholder vitamin K‑antagonist. Legen din må utføre blodmålinger og informere deg om når du skal starte å ta Eliquis.
 • Endre fra Eliquis til antikoagulerende behandling med vitamin K‑antagonist (f.eks. warfarin).
  Dersom legen din forteller deg at du må starte å ta legemidlet samtidig med en vitamin K‑antagonist skal du fortsette å ta Eliquis i minst 2 dager etter den første dosen av legemidlet som inneholder en vitamin K‑antagonist. Legen din må utføre blodmålinger og informere deg om når du skal stoppe å ta Eliquis.
Dersom du tar for mye av Eliquis
Snakk med legen din umiddelbart dersom du har tatt mer Eliquis enn den dosen som er forskrevet. Ta med deg pakningen selv om ikke du har flere tabletter igjen.
Dersom du tar mer Eliquis enn det som er anbefalt, kan du ha økt risiko for blødninger. Hvis blødninger forekommer, kan det være nødvendig med kirurgi eller blodoverføring.
Dersom du har glemt å ta Eliquis
 • Ta dosen så fort du husker det og:
  • ta neste dose med Eliquis til vanlig tid
  • fortsett deretter behandlingen som vanlig
Hvis du er usikker på hva du skal gjøre eller du har glemt å ta mer enn én dose, rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.
Dersom du avbryter behandlingen med Eliquis
Ikke avbryt behandlingen med Eliquis uten å ha snakket med legen din først. Risikoen for å utvikle blodpropp kan være høyere hvis du stopper behandlingen for tidlig.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Eliquis kan bli gitt for tre forskjellige medisinske tilstander. De kjente bivirkninger og hvor ofte de forekommer for hver av disse medisinske tilstandene kan avvike og er oppført separat nedenfor. For disse tilstandene er den vanligste generelle bivirkning av Eliquis blødning som kan være potensielt livstruende og kreve umiddelbar medisinsk oppfølging.
Følgende bivirkninger er kjent dersom du tar Eliquis for å forebygge dannelse av blodpropp etter hofte- eller kneproteseoperasjoner.
Vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 10 personer)
 • Anemi som kan føre til tretthet og blekhet
 • Blødninger, inkludert:
  • blod i urinen (som farger urinen rosa eller rød)
  • blåmerker og hevelser
  • vaginal blødning
 • Kvalme
Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 100 personer)
 • Redusert antall blodplater (som kan påvirke blodlevring)
 • Blødninger, inkludert:
  • blødninger etter operasjon, inkludert blåmerker og hevelser, blod eller væske som siver ut fra operasjonssåret/snittet (sårvæske)
  • blødninger i mage, tarm eller blod i avføring
  • blod i urinen
  • neseblødning
 • Lavt blodtrykk som kan få deg til å føle deg svimmel eller gi økt hjerterytme
 • Blodprøver kan vise
  • unormal leverfunksjon
  • økning i noen leverenzymer
  • økning av bilirubin, et nedbrytningsprodukt av røde blodceller, som kan føre til at huden og øynene blir gule.
 • Kløe
Sjeldne bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 1,000 personer)
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet) som kan føre til: oppsvulming av ansikt, lepper, munn, tunge og/eller hals og vanskeligheter med å puste. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
 • Blødninger:
  • i en muskel
  • i øynene
  • fra tannkjøttet og blod i spyttet når du hoster
  • fra endetarmen
Følgende bivirkninger er kjent dersom du tar Eliquis for å forebygge dannelse av blodpropp i hjertet hos pasienter med en uregelmessig hjerterytme og minst en ytterligere risikofaktor.
Vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 10 personer)
Blødninger, inkludert:
 • i øynene
 • i magen, tarmen eller mørk/svart blod i avføringen
 • blod i urinen sett ved laboratorieprøve
 • fra nesen
 • fra tannkjøttet
 • blåmerker og hevelser
Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 100 personer)
Blødninger, inkludert:
 • i hjernen eller ryggsøylen
 • i munnen eller blod i spyttet når du hoster
 • inne i magen, inne i rektum eller fra vagina
 • lyst/rødt blod i avføringen
 • blødning oppstått etter operasjon, inkludert blåmerker og hevelse, blod eller væske som lekker fra operasjonssåret/snittet (sårsekret) eller injeksjonsstedet.
 • Kløe
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet) som kan forårsake: hevelse i ansiktet, leppene, munnen, tungen og/eller halsen og pustevansker. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
Sjeldne bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 1000 personer)
 • blødning i lungene eller halsen
 • blødning i rommet bak bukhulen
Følgende bivirkninger er kjente dersom du tar Eliquis for å behandle eller forebygge tilbakekomst av blodpropper i blodårene (venene) i bena dine og blodpropper i blodårene i lungene dine.
Vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 10 personer)
Blødninger, inkludert:
 • fra nesen
 • fra tannkjøttet
 • blod i urinen (som farger urinen rosa eller rød)
 • blåmerker og hevelser
 • i magen, i tarmen, i rektum
Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 100 personer)
Blødninger, inkludert:
 • i øynene eller blåmerker i øynene
 • i munnen eller blod i spyttet når du hoster
 • mørk/sort blod i avføringen
 • inne i livmor eller fra vagina
 • tester viser blod i avføring eller urin
 • blåmerker og hevelse av et sår eller injeksjonsstedet
 • Kløe
Sjeldne bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 1000 personer)
 • unormal tendens til spontan blødning, tap av røde blodceller på grunn av blødning Blødninger, inkludert:
 • i hjernen
 • i magen, lungene eller membranen som ligger rundt hjertet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Eliquis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på blisteren etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet..
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Eliquis
Virkestoffet er apiksaban. Hver tablett inneholder 2,5 mg apiksaban
Andre innholdsstoffer er:
 • Tablettkjerne: vannfri laktose (se avsnitt 2), mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat (E470b).
 • Filmdrasjering: laktosemonohydrat (se avsnitt 2), hypromellose (E464), titandioksid (E171), triacetin, gult jernoksid (E172).
Hvordan Eliquis ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene er gule, runde og merket med ”893” på den ene siden og ”2 1/2” på den andre siden.
 • De leveres i blistere i kartonger på 10, 20, 60, 168 og 200 filmdrasjerte tabletter.
 • Endose-blistere i kartonger på 60 x 1 og 100 x 1 filmdrasjerte tabletter er også tilgjengelig for sykehusleveranse.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Pasientkort: Håndtering av informasjon
Inne i pakken med Eliquis vil du finne et pasientkort sammen med pakningsvedlegget, eller legen din kan gi deg et lignende kort. Dette pasientkortet inneholder informasjon som vil være til hjelp for deg og som kan varsle andre leger om at du bruker Eliquis. Ha med deg dette kortet til enhver tid.
1. Ta kortet
2. Adskill den delen med språket ditt ved behov (dette er tilrettelagt med de perforerte kantene)
3. Fyll ut følgende del eller be legen din om å gjøre det:
 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Indikasjon:
 • Dose : ........mg to ganger daglig
 • Legens navn:
 • Legens telefonnummer:
4. Brett kortet sammen og ha det med deg til enhver tid
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH - Storbritannia
Tilvirker
Bristol-Myers Squibb S.r.l.
Loc. Fontana del Ceraso
03012 Anagni (FR)
Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd
Tlf: + 47 67 55 53 50
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02/2017
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.
Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss