Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

YERVOY 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

ipilimumab

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva YERVOY er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker YERVOY
 3. Hvordan du bruker YERVOY
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer YERVOY
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva YERVOY er og hva det brukes mot
YERVOY inneholder virkestoffet ipilimumab, et protein som hjelper immunsystemet ditt til å angripe og ødelegge kreftceller ved hjelp av dine immunceller.
Ipilimumab brukes ved behandling av avansert melanom (en type hudkreft) hos voksne.
 
2. Hva du må vite før du bruker YERVOY
Du skal ikke få YERVOY
 • dersom du er allergisk overfor ipilimumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6 ”Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon”). Snakk med legen hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker YERVOY
 • betennelse i tarmene (kolitt) som kan forverres til blødninger og tarmperforasjon. Tegn og symptomer på kolitt kan inkludere diaré (vandig, løs eller bløt avføring), økning i antall avføringer, blod i avføringen eller mørkere avføring, smerter eller ømhet i mageregionen.
 • leverbetennelse (hepatitt) som kan føre til leversvikt. Tegn og symptomer på hepatitt kan inkludere gulfarging av det hvite i øynene eller huden (gulsott), smerter på høyre side i mageregionen, tretthet.
 • hudbetennelse som kan føre til alvorlige hudreaksjoner (kjent som toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). Tegn og symptomer på alvorlige hudreaksjoner kan inkludere hudutslett med eller uten kløe, flassende hud, tørr hud, feber, utmattelse, hovent ansikt eller hovne lymfeknuter, økning i eosinofiler (en type hvite blodceller) og effekt på lever, nyrer og lunger. Vær oppmerksom på at reaksjonen som kalles DRESS kan utvikles flere uker eller måneder etter din siste dose.
 • nervebetennelse som kan føre til lammelse. Symptomer på nerveproblemer kan inkludere muskelsvakhet, nummenhet eller kribling i hender og føtter, tap av bevissthet eller problemer med å våkne.
 • betennelse i hormonproduserende kjertler (spesielt i hypofyse-, binyre- og skjoldbruskkjertel) som kan påvirke hvordan disse kjertlene fungerer. Tegn og symptomer på at kjertlene dine ikke fungerer riktig kan inkludere hodepine, tåkesyn eller dobbeltsyn, tretthet, redusert sexlyst, endret oppførsel.
 • øyebetennelse. Tegn og symptomer kan inkludere røde øyne, øyesmerter, synsforandringer eller tåkesyn.
Informer legen umiddelbart dersom du får noen av disse tegnene eller symptomene eller dersom de blir verre. Ikke prøv å behandle symptomene med andre legemidler. Legen din kan gi deg legemidler for å forhindre alvorligere komplikasjoner og redusere symptomene dine, holde tilbake den neste dosen av YERVOY eller stoppe behandlingen med YERVOY helt. Vær oppmerksom på at disse tegnene og symptomene noen ganger kan være forsinket, og kan utvikle seg uker eller måneder etter din siste dose. Legen vil sjekke din generelle helsetilstand før behandlingen. Det vil også bli tatt blodprøver under behandlingen.
Sjekk med lege eller sykepleier før du får YERVOY
 • dersom du har en autoimmun sykdom (en tilstand hvor kroppen angriper sine egne celler).
 • dersom du har, eller har hatt kronisk virusinfeksjon i leveren, inkludert hepatitt B (HBV) eller hepatitt C (HCV).
 • dersom du har infeksjon med humant immunsviktvirus (HIVinfeksjon) eller ervervet immunsviktsyndrom (AIDS).
Hvis du tidligere har opplevd en alvorlig hudreaksjon under en tidligere kreftbehandling.
Barn og ungdom
YERVOY bør ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år inntil mer informasjon er tilgjengelig.
Andre legemidler og YERVOYFør du blir gitt YERVOY, snakk med legen din
 • dersom du tar andre legemidler som nedsetter immunforsvaret ditt, slik som kortikosteroider. Disse legemidlene kan påvirke effekten av YERVOY. Legen din kan imidlertid gi deg kortikosteroider under behandling med YERVOY for å redusere bivirkninger som du kan få med YERVOY.
 • dersom du tar blodfortynnende legemidler (antikoagulanter). Disse legemidlene kan øke sannsynligheten for blødninger i magen eller tarmene, som er en bivirkning av YERVOY.
Rådfør deg også med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Ikke ta noen andre legemidler under behandlingen uten å rådføre deg med lege først. Basert på tidlige data er det ikke anbefalt å bruke YERVOY (ipilimumab) og Zelboraf (vemurafenib, et annet legemiddel for behandling av melanom) samtidig på grunn av økt levertoksisitet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege dersom du er gravid, planlegger å bli gravid eller dersom du ammer.
Du må ikke bruke YERVOY hvis du er gravid med mindre legen anbefaler det. Effekten av YERVOY hos gravide kvinner er ikke kjent, men det er mulig at virkestoffet, ipilimumab, kan skade det ufødte barnet.
 • Du må bruke sikker prevensjon mens du blir behandlet med YERVOY, hvis du er en kvinne som kan bli gravid.
 • Dersom du blir gravid mens du bruker YERVOY, må du fortelle det til legen.
Det er ikke kjent om ipilimumab går over i morsmelk. Det er imidlertid ikke forventet at spedbarnet vil bli betydelig eksponert for iplimumab gjennom mormelk,, og det forventes ingen effekter hos spedbarn som ammes. Spør legen din om du kan amme under eller etter behandling med YERVOY.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør bil eller bruk maskiner etter at du har fått YERVOY med mindre du er sikker på at du føler deg vel. Tretthet eller svakhet er en svært vanlig bivirkning av YERVOY, som kan påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner.
YERVOY inneholder natrium
Fortell det til legen din dersom du er på en kontrollert natriumdiett (saltfattig diett), før du får behandling med YERVOY. YERVOY inneholder 2,3 mg natrium per ml konsentrat.
 
3. Hvordan du bruker YERVOYHvordan YERVOY gis
Du vil få YERVOY på sykehus eller klinikk under tilsyn av en erfaren lege.
Du vil få det som en infusjon (drypp) i en vene (intravenøst) i løpet av en periode på 90 minutter.
Hvor mye YERVOY som gis
Den anbefalte dosen er 3 mg ipilimumab per kg kroppsvekt.
Mengden YERVOY du vil få, vil bli beregnet på bakgrunn av kroppsvekten din. Avhengig av dosen din, vil noe eller alt innholdet i YERVOY hetteglasset bli fortynnet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske før bruk. Det kan være nødvendig med mer enn ett hetteglass med YERVOY for å oppnå dosen som kreves.
Du vil bli behandlet med YERVOY en gang hver 3. uke, med til sammen 4 doser. Det kan oppstå nye skader eller vekst av eksisterende skader i huden, noe som kan forventes når du blir behandlet med YERVOY. Legen din vil fortsette å gi deg totalt 4 doser av YERVOY, avhengig av hvordan du tolererer behandlingen.
Dersom du går glipp av en dose med YERVOY
Det er svært viktig for deg at du møter opp til alle avtalene for å få YERVOY. Hvis du går glipp av en avtale, spør legen om når du kan få neste dose.
Dersom du avbryter behandling med YERVOY
Ved å avbryte behandlingen kan effekten av medisinen stoppe. Ikke avbryt behandlingen med YERVOY uten at du har diskutert det med legen.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om behandlingen din eller bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Legen vil diskutere disse med deg og forklare risiko og fordeler med behandlingen.
Vær oppmerksom på viktige symptomer på betennelse
YERVOY virker på immunsystem ditt og kan forårsake betennelse i deler av kroppen din. Betennelse kan forårsake alvorlig skade på kroppen din, og enkelte betennelsestilstander kan være livstruende.
Følgende bivirkninger er rapportert i kliniske studier hos pasienter som får 3 mg/kg ipilimumab:
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer)
 • tap av appetitt
 • diaré, oppkast eller kvalme
 • utslett, kløe
 • tretthet eller svakhet (fatigue), reaksjon på injeksjonsstedet, feber
Informer legen umiddelbart dersom du får noen av disse bivirkningene.
Ikke prøv å behandle symptomene med andre medisiner.Vanlige (kan påvirke inntil 1 av 10 personer)
 • svulstsmerter
 • for lav funksjon i skjoldbruskkjertelen, som kan føre til tretthet eller vektøkning, for lav funksjon i hypofysekjertelen
 • uttørking
 • forvirring
 • nerveskade (som gir smerte, svakhet og kramper), svimmelhet, hodepine
 • uklart syn, øyesmerter
 • lavt blodtrykk, midlertidig ansikts- og halsrødme, følelse av intens varme med svetting og rask puls
 • kortpustethet, hoste
 • blødning i mage eller tarm, betennelse i tarmene (kolitt), forstoppelse, halsbrann, magesmerter
 • unormal leverfunksjon
 • betennelse i den indre overflaten av et spesielt organ
 • betennelse og rødhet i huden, flekkvis fargeforandring i huden (vitiligo), elveblest (kløende, ujevnt utslett), hårtap eller hårtynning, overdreven svetting om natten, tørr hud
 • smerter i muskler og ledd, muskelspasmer
 • skjelving, mangel på energi, hevelse, smerter
 • influensalignende sykdom
 • vekttap
Informer legen umiddelbart dersom du får noen av disse bivirkningene.
Ikke prøv å behandle symptomene med andre medisiner.Mindre vanlige (kan påvirke inntil 1 av 100 personer)
 • alvorlig bakterieinfeksjon i blodet (sepsis, septisk sjokk), betennelse rundt hjernen eller ryggmargen, betennelse i magen og tarmene, betennelse i tarmveggen (som fører til feber, oppkast og magesmerter), urinveisinfeksjon, infeksjon i luftveiene
 • en gruppe symptomer som skyldes kreft i kroppen, slik som høyt blodnivå av kalsium og kolesterol og lavt blodnivå av sukker (paraneoplastisk syndrom)
 • allergisk reaksjon
 • for lav funksjon i binyrekjertlene, for høy funksjon i skjoldbruskkjertelen, som kan føre til rask puls, svetting og vekttap, defekt i kjertlene som produserer kjønnshormoner
 • redusert funksjon i binyrekjertlene forårsaket av lav aktivitet i hypothalamus (del av hjernen)
 • en gruppe metabolske komplikasjoner som forekommer etter kreftbehandling, karakterisert av høyt blodnivå av kalium og fosfat og lavt blodnivå av kalsium (tumorlyse‑syndrom)
 • forandringer i mental helse, depresjon, redusert sexlyst
 • alvorlig og mulig livstruende betennelse i nervene som fører til smerter, svakhet eller lammelse i armer og ben (Guillain‑Barré syndrom), besvimelse, betennelse i nervene i hjernen, opphoping av væske i hjernen, vanskeligheter med å koordinere bevegelser (ataksi), skjelving, korte ufrivillige muskelsammentrekninger, talevansker
 • betennelse i øyet, som kan føre til rødhet eller smerter, blødning i øyet, betennelse i den fargede delen av øyet, redusert syn, følelse av å ha fremmedlegeme i øynene, hovne rennende øyne,
  hevelse i øyet, betennelse på øyelokkene
 • uregelmessige eller unormale hjerteslag
 • betennelse i blodårene, sykdom i blodårene, redusert blodtilførsel til armer og ben, lavt blodtrykk når man reiser seg
 • svært vanskelig for å puste, væskeopphoping i lungene, lungebetennelse, høysnue
 • tarmperforasjon, betennelse i hinnen i tarmveggen, betennelse i tynntarmen, betennelse i tarmen eller bukspyttkjertelen, magesår, betennelse i spiserøret, blokkering av tarmene
 • leversvikt, leverbetennelse, forstørret lever, gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott)
 • alvorlig og mulig livstruende flassing av huden (toksisk epidermal nekrolyse)
 • betennelse i musklene, som fører til smerter eller stivhet i hofte eller skulder, smertefulle ledd
 • betennelse i skjoldbruskkjertelen, nyrene, eller sentralnervesystemet
 • multi‑organ betennelse
 • betennelse i skjelettmuskulatur
 • muskelsvakhet
 • svikt i nyrefunksjon, nyresykdom
 • bortfall av menstruasjon
 • svikt i flere organer, reaksjoner forbundet med infusjon av legemidlet
 • hårfargeforandring
Informer legen umiddelbart dersom du får noen av disse bivirkningene.
Ikke prøv å behandle symptomene med andre medisiner.Sjeldne (kan påvirke inntil 1 av 1000 personer)
 • betennelsesykdom i blodårene (mest vanlig i hodearteriene)
 • betennelse i anus og rektalveggen (preget av blodig avføring og en hyppig avføringstrang)
 • hudsykdom karakterisert av tørre røde flekker dekt av skjell (psoriasis)
 • betennelse og rødhet i huden (erythema multiforme)
 • en type alvorlig hudreaksjon karakterisert av utslett sammen med ett eller flere av følgende kjennetegn: feber, hovent ansikt eller hovne lymfeknuter, økning av eosinofiler (en type hvite blodceller), effekt på lever, nyrer eller lunger (en reaksjon kalt DRESS).
Informer legen umiddelbart dersom du får noen av disse bivirkningene.
Ikke prøv å behandle symptomene med andre medisiner.Svært sjeldne (kan påvirke inntil 1 av 10 000 personer):
 • Alvorlig, mulig livstruende, allergisk reaksjon
Informer legen umiddelbart dersom du får noen av disse bivirkningene.
Ikke prøv å behandle symptomene med andre medisiner.
I tillegg er følgende mindre vanlige (kan påvirke inntil 1 av 100 personer) bivirkninger rapportert hos pasienter som fikk andre doser enn 3 mg/kg med YERVOY i kliniske studier:
 • tre symptomer sammen (meningisme): stiv nakke, lysømfintlighet, hodepine og influensalignende ubehag
 • betennelse i hjertemuskelen, svekket hjertemuskel, væskeansamling rundt hjertet
 • betennelse i leveren eller bukspyttkjertelen, knuter med inflammatoriske celler i ulike organer i kroppen
 • infeksjon i magen
 • smertefulle hudskader på armer og ben og i ansikt (erythema nodosum)
 • overaktiv hypofyse
 • redusert funksjon i biskjoldbruskkjertelen
 • betennelse i øyet, betennelse i øyemuskulatur
 • nedsatt hørsel
 • dårlig blodsirkulasjon som gir numne eller bleke tær og fingre
 • ødeleggelse av vevet i hender og føtter som fører til rødhet, hevelse og blemmer
Informer legen umiddelbart dersom du får noen av disse bivirkningene.
Ikke prøv å behandle symptomene med andre medisiner.Forandring i prøveresultater
YERVOY kan forårsake forandringer i resultatene av prøver som legen utfører. Disse inkluderer:
 • en variasjon i antall røde blodceller (som frakter oksygen), hvite blodceller (som er viktige i bekjempelsen av infeksjoner) eller blodplater (celler som hjelper blodet til å koagulere)
 • en unormal variasjon av hormoner og leverenzymnivåer i blodet
 • unormal leverfunksjonstest
 • unormalt nivå av kalsium, natrium, fosfat eller kalium i blodet
 • blod eller proteiner i urinen
 • unormalt høy pH i blodet og andre kroppsvev
 • nyrene er ikke i stand til å fjerne syrer fra blodet på normalt vis
 • tilstedeværelse av antistoff mot noen av dine egne celler i blodet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer YERVOY
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på hetteglasset etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Ikke spar på rester av infusjonsløsningen til senere bruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør kastes i henhold til lokale krav.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av YERVOY
 • Virkestoff er ipilimumab
  Hver ml konsentrat inneholder 5 mg ipilimumab.
  Hvert hetteglass med 10 ml inneholder 50 mg ipilimumab.
  Hvert hetteglass med 40 ml inneholder 200 mg ipilimumab.
 • Andre innholdsstoffer er trishydroklorid, natriumklorid (se avsnitt 2 “YERVOY inneholder sodium”), mannitol (E421), DTPA (dietylentriaminpentaeddiksyre), polysorbat 80, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan YERVOY ser ut og innholdet i pakningen
YERVOY konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, er klar til lett opaliserende, fargeløs til svakt gul og kan inneholde ubetydelige (få) småpartikler.
Er tilgjengelig i pakninger på 1 hetteglass med 10 ml eller 1 hetteglass med 40 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIGUxbridge Business ParkSanderson RoadUxbridge UB8 1DHStorbritannia
Tilvirker
Bristol-Myers Squibb S.r.l.Contrada Fontana del Ceraso03012 Anagni (FR)Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd
Tlf: + 47 67 55 53 50
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11/2016
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Tilberedning skal gjøres av kvalifisert personell i henhold til regler for god praksis, særlig med hensyn til aseptikk.
Beregning av dosen:
Den foreskrevne dose for pasienten er gitt i mg/kg. Beregn den totale dosen som skal gis basert på den foreskrevne dosen. Det kan være nødvendig med mer enn ett hetteglass med YERVOY konsentrat for å få den totale dosen pasienten skal ha.
 • Hvert hetteglass med 10 ml YERVOY konsentrat gir 50 mg ipilimumab og hvert hetteglass med 40 ml YERVOY konsentrat gir 200 mg ipilimumab.
 • Den totale ipilimumabdosen i mg = pasientens vekt i kg x forskrevet dose i mg/kg.
 • Volum av YERVOY konsentrat som skal til for å klargjøre dosen (ml) = totaldosen i mg, delt på 5 (styrken på YERVOY konsentrat er 5 mg/ml).
Tilberedning av infusjonsvæsken:
Sørg for aseptisk håndtering ved tilberedning av infusjonsvæsken. Infusjonsvæsken skal klargjøres i LAF‑benk eller sikkerhetskabinett under vanlige forsiktighetsregler for sikker håndtering av intravenøse midler.
YERVOY kan brukes ved intravenøs administrasjon enten:
 • uten fortynning, etter overføring til en infusjonsbeholder ved hjelp av en hensiktsmessig steril sprøyte, eller
 • etter fortynning til opptil 5 ganger det opprinnelige konsentratvolumet (opptil 4 deler med fortynningsmiddel til 1 del med konsentrat). Den endelige konsentrasjonen skal variere fra 1 til 4 mg/ml. For å fortynne YERVOY konsentrat, bruk enten:
  • natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning eller
  • glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning
TRINN 1
 • La det passende antall hetteglass med YERVOY stå i romtemperatur i omtrent 5 minutter.
 • Inspiser YERVOY konsentrat for partikler og misfarging. YERVOY konsentrat er en klar til lett opaliserende, fargeløs til svakt gul væske som kan inneholde ubetydelige (få) småpartikler. Skal ikke brukes hvis det er unormalt mange partikler eller tegn på misfarging.
 • Trekk opp det nødvendige volum av YERVOY konsentrat med en passende steril sprøyte.
TRINN 2
 • Overfør konsentratet til en steril, lufttom glassflaske eller infusjonspose (PVC eller ikke PVC).
 • Hvis nødvendig, fortynn med påkrevet volum med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning eller 50 mg/ml glukose (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning. Bland infusjonsvæsken ved forsiktig manuell rotasjon.
Administrering:
YERVOY infusjonsvæsken skal ikke administreres som en rask intravenøs injeksjon eller bolusinjeksjon.
Administrer YERVOY infusjonsvæske intravenøst i løpet av en periode på 90 minutter.
YERVOY infusjonsvæsken skal ikke infunderes samtidig og i samme infusjonslinje som andre midler. Bruk en egen linje for infusjonen.
Bruk et infusjonssett og et in‑line, sterilt, ikke pyrogent filter med lav proteinbinding (porestørrelse på 0,2 mikrom til 1,2 mikrom).
YERVOY infusjonsvæsken er forlikelig med:
 • PVC infusjonssett
 • Polyetersulfon (0,2 mikrom til 1,2 mikrom) og nylon (0,2 mikrom) in‑line filtere
Skyll linjen med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning eller 50 mg/ml glukose (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning etter avsluttet infusjon.
Oppbevaringsbetingelser og holdbarhet
Uåpnet hetteglass
YERVOY skal oppbevares i kjøleskap (2ºC til 8ºC). Hetteglassene skal oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. YERVOY skal ikke fryses.
Bruk ikke YERVOY etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
YERVOY infusjonsvæske
Av mikrobiologiske hensyn skal legemidlet infunderes eller fortynnes og infunderes umiddelbart etter åpning. Kjemisk og fysikalsk stabilitet for ufortynnet eller fortynnet konsentrat (mellom 1 og 4 mg/ml) ved bruk er vist å være 24 timer ved romtemperatur (20ºC til 25ºC) eller i kjøleskap (2ºC til 8ºC). Hvis infusjonsvæsken, oppløsning (ufortynnet eller fortynnet) ikke brukes umiddelbart, kan den oppbevares inntil 24 timer enten i kjøleskap (2ºC til 8ºC) eller ved romtemperatur (20ºC til 25ºC). Andre oppbevaringstider og betingelser ved bruk er brukerens ansvar.
Avfall:
Ubrukt infusjonsvæske skal ikke oppbevares til senere bruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss