Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vepesid 50 mg kapsler, myke

etoposid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vepesid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vepesid
 3. Hvordan du bruker Vepesid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vepesid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Vepesid er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Vepesid brukes ved lunge- og testikkelkreft, akutt leukemi (blodkreft) samt ulike svulster i blod- og lymfesystemet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Vepesid
Det er meget viktig å gå til regelmessige legekontroller under behandlingen, slik at sykdomsutviklingen kan følges og doseringen av legemidlet eventuelt kan justeres. Det er nødvendig å ta blodprøver før, under og etter behandlingen med Vepesid. Evt. infeksjoner må være brakt under kontroll ved behandlig med antibiotika o l før behandlingen med Vepesid starter.
Bruk ikke Vepesid
 • dersom du er allergisk overfor etoposid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • dersom du er gravid eller ammer
Du må ikke behandles med gulfebervaksine eller andre levende vaksiner når du bruker Vepesid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vepesid:
 • dersom du har nedsatt nyre-, lever- eller benmargsfunksjon
 • dersom du får en infeksjon under behandlingen med Vepesid
Det kan forekomme at kroppen ikke klarer å kvitte seg med avfallsstoffer fra cellene som er ødelagt av Vepesid. Dette kalles tumorlysesyndrom og kan forårsake kramper, nyresvikt og hjerteproblemer. Kontakt din lege umiddelbart hvis du opplever følgende symptomer; kvalme, oppkast, muskelkramper eller rykninger, plutselige endringer i tankemønstre eller oppmerksomhetsnivå, redusert vannlating, uregelmessig hjerterytme eller ukontrollerte bevegelser.
Barn og ungdom
Effekt og sikkerhet er ikke undersøkt.
Andre legemidler og Vepesid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette gjelder f.eks:
 • Ciklosporin (brukes blant annet av organtransplanterte)
 • Cisplatin (brukes ved visse kreftsykdommer)
 • Legemidler som brukes ved epilepsi f.eks. fenytoin
 • Warfarin (brukes som blodfortynnende)
 • Acetylsalisylsyre (brukes blant annet som smertestillende)
 • Gulfebervaksine og andre levende vaksiner
 • Andre legemidler som brukes ved behandling av kreft
Disse og andre legemidler kan påvirke effekten av behandlingen.
Inntak av Vepesid sammen med mat og drikke
Kapslene bør tas på fastende mage og svelges hele sammen med væske.
Graviditet, amming og fertilitet
Det er risiko for fosterskadende effekt ved bruk av Vepesid under graviditet. Bruk derfor ikke Vepesid under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Vepesid skal ikke brukes under amming.
Et effektivt prevensjonsmiddel skal brukes av både menn og kvinner under behandlingen og i opptil 6 måneder etter endt behandling pga. risiko for fosterskader. Ta kontakt med lege for veiledning dersom du planlegger å bli gravid eller få barn etter endt behandling. Da mannlig fertilitet kan nedsettes av behandlingen kan konservering av spermier før behandling vurderes dersom man planlegger å få barn etter endt behandling.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Vepesid er ikke vist å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Du bør imidlertid unngå å kjøre bil eller betjene maskiner dersom du opplever utmattelse eller tretthet.
 
3. Hvordan du bruker Vepesid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Kapslene bør tas på fastende mage og svelges hele sammen med væske.
Bruk av Vepesid hos barn og ungdom
Effekt og sikkerhet er ikke undersøkt.
Dersom du tar for mye av Vepesid
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Vepesid
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (er sett hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Redusert beinmargsaktivitet, i enkelte tilfelle med dødelig utfall, nedsatt produksjon av blodceller (leukopeni, neutropeni, trombocytopeni) og anemi
 • Magesmerter, forstoppelse, kvalme og oppkast
 • Appetittløshet
 • Leverskade
 • Håravfall
 • Pigmentering av huden
 • Kraftløshet, utilpasshet
Vanlige (er sett hos færre enn 1 av 10 personer med hos flere enn 1 av 100 personer):
 • Akutt leukemi
 • Svimmelhet
 • Hjerteinfarkt, ujevn hjerterytme, høyt blodtrykk
 • Betennelse i munnslimhinnen og spiserøret, diaré
 • Utslett, elveblest, kløe
Mindre vanlige (er sett hos færre enn 1 av 100 personer men hos flere enn 1 av 1000 personer):
 • Perifere nerveskader (stikkende fornemmelser i hender og føtter)
Sjeldne (er sett hos færre enn 1 av 1000 personer med hos flere enn 1 av 10000 personer):
 • Allergiske reaksjoner, i enkelte tilfeller med dødelig utfall
 • Kramper (i forbindelse med allergiske reaksjoner)
 • Synsnervebetennelse, forbigående blindhet
 • Nevrotoksisitet (f.eks. matthet og søvnighet)
 • Lungebetennelse, lungefibrose (arrdannelser i lungene)
 • Svelgebesvær, smaksforstyrrelser
 • Forhøyede leververdier
 • Hudutslett som oppstår ved bruk av cytostatika etter stråleterapi, hudreaksjoner av typen Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse
 • Feber
 • Ettersmak
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Unormale blodprøveresultater og mulig nedsatt nyrefunksjon som følge av avfallsprodukter fra den døende svulsten (tumorlysesyndrom)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Vepesid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares over 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vepesid
 • Virkestoff er etoposid 50 mg.
 • Andre innholdsstoffer er sitronsyre, glyserol, vann, makrogol 400, gelatin, natriumetylparahydroksybenzoat (E215) og natriumpropylparahydroksybenzoat (E217), rød jernoksid (E172), titandioksid (E171).
Hvordan Vepesid ser ut og innholdet i pakningen
Myke kapsler, pakket i blister i ytterkartong.
Pakningsstørrelse: 20 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bristol-Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna
Sverige
Tilvirker
Corden Pharma Latina S.p.A.
Via del Murillo Km 2.800
04013 Sermoneta
Latina, Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd.
Postboks 244
1301 Sandvika
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.04.2015
Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss